OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOWA

          OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOWA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

o konsultacjach z mieszkańcami gminy Bytów dotyczących technologii budowy ścieżki pieszo – rowerowej na trasie Bytów – Pomysk Wielki – Mała Wieś

Na podstawie § 9 ust. 1 załącznika do uchwały Nr XXIX/249/2013 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bytów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r., poz. 2050) oraz zarządzenia Nr 157/2017 burmistrza Bytowa z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Bytów dotyczących technologii budowy ścieżki pieszo – rowerowej na trasie Bytów – Pomysk Wielki – Mała Wieś,

informuję mieszkańców gminy Bytów, co następuje:

1. W dniach od 17 lipca 2017 r. do 28 lipca 2017 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Bytów w sprawie zebrania opinii na temat technologii budowy ścieżki pieszo – rowerowej na trasie Bytów – Pomysk Wielki – Mała Wieś.

2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy Bytów, którzy w dniu przeprowadzenia konsultacji ukończyli 16 lat.

3. Udział w konsultacjach polega na wypełnieniu Ankiety konsultacyjnej i udzieleniu odpowiedzi na zawarte w tej ankiecie następujące pytanie:

Jaka nawierzchnia zdaniem Pani/Pana powinna być zastosowana przy budowie ścieżki pieszo – rowerowej na trasie Bytów – Pomysk Wielki – Mała Wieś?

4. Osoby, które wezmą udział w konsultacji mają do wyboru zaznaczenie znakiem „X” następujących odpowiedzi:

  • NAWIERZCHNIA ASFALTOWA (BITUMICZNA)
  • NAWIERZCHNIA ŻWIROWA (SZUTROWA)
  • NIE MAM ZDANIA

5. W związku z wprowadzeniem głosowania elektronicznego, w celu weryfikacji osób uprawnionych do udziału w konsultacjach, na formularzu Ankiety konsultacyjnej należy wpisać swoje dane osobowe: imię i nazwisko, PESEL, nazwisko rodowe matki oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych wyłącznie z przeprowadzeniem konsultacji.

6. Określa się następujący sposób i miejsce złożenia Ankiety konsultacyjnej:

1) w formie elektronicznej, poprzez stronę internetową Urzędu Miejskiego w Bytowie www.bytow.com.pl;

2) w formie papierowej:

a) do urny znajdującej się Urzędzie Miejskim w Bytowie ul. 1 Maja 15, pokój nr 104 (parter), b) przesłanie pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Bytowie ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – ścieżka” (liczy się data wpływu ankiety do Urzędu).

7. Formularze ankiety konsultacyjnej zostaną udostępnione w dniu 17 lipca 2017 r:

1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytowie: www.bytow.com.pl, 2) w Urzędzie Miejskim w Bytowie – pokój nr 104.

8. Informacja o głosowaniu i ważności głosu: 1) głosowanie jest jawne, 2) głosować można wyłącznie osobiście i tylko jeden raz, 3) właściwą odpowiedź należy zaznaczyć znakiem „X” tylko w jednej kratce, 4) postawienie znaku „X” w więcej niż jednej kratce albo niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu, 5) w przypadku oddania przez jedną osobę uprawnioną do udziału w konsultacjach dwóch lub więcej ankiet konsultacyjnych, wszystkie ankiety (w wersji papierowej i elektronicznej) wypełnione przez tę osobę będą uznane za nieważne, 6) za nieważny uznaje się również głos oddany na ankiecie, na której dane osoby głosującej są niekompletne, nieczytelne, błędne lub nie wyrażono zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Burmistrz Bytowa Ryszard Sylka

 Obwieszczenie Burmistrza Bytowa z dnia 30.06.2017 r. (PDF, 221.21 KB, ilość pobrań: 11)