Zapraszamy na BIEG 1920

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszym patriotycznym biegu organizowanym z okazji 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej. Który odbędzie się 15 Sierpnia br. na stadionie w Mądrzechowie ul. Sportowców .
Dystans wynoszący 1920 m wskazuje na rok Bitwy Warszawskiej, która przyczyniła się do utrzymania Niepodległości. 
Jeśli ktoś nie będzie czuł się na siłach, aby pobiec, to będzie oczywiście możliwość przejścia tych niespełna dwóch kilometrów o kijkach.
W BIEGU 1920 może wziąć udział każda osoba bez względu na wiek,  
dlatego apelujemy  o aktywny udział i zaangażowanie w to patriotyczno–sportowe święto. Co warte podkreślenia – nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja.
Poniżej regulamin

REGULAMIN

1.ORGANIZATORZY:

Przyjaciele i Miłośnicy byłego Klubu Biegacza „Goch” Bytów, zwani dalej: Organizatorem.

2.WSPÓŁORGANIZATOR :

 Sołectwo Mądrzechowo.

 Środowiska patriotyczne Bytowa.

 Instytut Pamięci Narodowej Oddział IPN w Gdańsku.

 3. CELM BIEGU JEST:

Uczczenie 100 rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku.

Popularyzacja znajomości historii i wiedzy o Bitwie Warszawskiej.

Promocja postaw patriotycznych.

Utrwalanie wartości patriotycznych i kształtowanie świadomości narodowej.

Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, z zachowaniem panujących obostrzeń i zasad bezpieczeństwa w czasie panującej pandemii.

Zachęcenie do aktywnego wypoczynku rodzinnego.

Integracja lokalnej społeczności.

 4. TERMIN I MIEJSCE:

Bieg odbędzie się w dniu 15 sierpnia  w Mądrzechowie koło Bytowa.  

Start biegu nastąpi o godzinie 16.00 Boisko w Mądrzechowie – ulica Sportowców.

Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się najpóźniej o godz. 15:45.

Meta biegu usytuowana będzie na boisku.

5. TRASA BIEGU i DYSTANS:

Bieg odbędzie się na trasie przełajowej (1920 m) terenami leśnymi w pobliżu boiska

Trasa biegu będzie oznakowana.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Organizatorzy ustalają limit uczestników 50 zawodników

W Biegu 1920 mogą brać udział wszyscy chętni bez względu na wiek i płeć. Zapraszamy całe rodziny!!!

Zawodnicy powinni stosować się do reżimu sanitarnego w związku z Covid 19: organizator zapewnia płyn do dezynfekcji, start i pierwsze metry biegu zawodnik pokonuje w maseczce. Podczas startu pomiędzy zawodnikami będzie zachowana odpowiednia odległość.

 7. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA: 

Zgłoszenia przyjmowane będą na miejscu startu.                            

Udział w biegu jest bezpłatny.                                                  

8. WERYFIKACJA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH

Biuro zawodów: boisko w Mądrzechowie, sobota 15.08.2020 r.  od godz. 14.45 do 15:45.

9. KLASYFIKACJA i NAGRODY :

W biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja, organizator przewiduje specjalną nagrodę dla najmłodszego i najstarszego biegacza.

10. ŚWIADCZENIA:  

W ramach udziału w imprezie każdy uczestnik otrzymuje okolicznościowy numer startowy.

Po biegu odbędzie się losowanie nagród i upominków.

Po biegu organizatorzy zapraszają na posiłek (grill) w pobliżu boiska w Mądrzechowie.

 11. POSTANOWIENIA KONCOWE:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Biegu spowodowane przez uczestników imprezy lub osoby postronne. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność

Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków

Każdy uczestnik musi posiadać numer startowy przypięty do koszulki z przodu na klatce piersiowej.

Dane osobowe uczestników mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

Interpretacja regulaminu należy do organizatora. Sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga organizator.

Kontakt do organizatora: Stanisław Majkowski, tel. 511401340.

Regulamin zatwierdzili organizatorzy

Serdecznie zapraszamy!